ప్రపంచంలోని పురాతన జీవన ప్రజలు అందరూ మహిళలు

ఫోటోలు ఫామ్ వు హోంగ్ జియాంగ్

FYI.

ఈ కథ 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ.

గుర్తింపు వియత్నాంలోని హో చి మిన్ సిటీ వెలుపల నివసిస్తున్న 122 ఏళ్ల న్గుయెన్ తి ట్రూను కలవండి. ట్రూ మే 4, 1893 న జన్మించాడు మరియు ఆమె 11 మంది పిల్లలలో ఎక్కువ కాలం జీవించింది.
  • ఎడిటర్ యొక్క గమనిక: భద్రత కోసం 'సో' డిజిటల్ అస్పష్టంగా ఉంది.

    ట్రూ మరియు ఆమె అల్లుడు