ది సొగసైన, మరియు నాట్ క్వైట్ డైయింగ్, ఆర్ట్ ఆఫ్ టైప్‌రైటర్ మరమ్మతు

ద్వారా చిత్రండేవ్ కింగ్ / డోర్లింగ్ కిండర్స్‌లీ / అలెన్స్ టైప్‌రైటర్స్ లిమిటెడ్ / సైన్స్ సోర్స్ మనీ టైప్‌రైటర్లు మరియు వాటిని పరిష్కరించే వ్యక్తులు నిశ్శబ్ద దీర్ఘాయువు పొందుతున్నారు.