బిర్కెన్‌స్టాక్

ఈ బిర్కెన్‌స్టాక్ బోస్టన్ డూప్ నా ఫేవ్ ఫాల్ షూ (టిక్‌టాక్ కూడా దీన్ని ఇష్టపడుతుంది)

కోల్ యొక్క (అన్ని ప్రదేశాలలో) డ్రిప్ బలంగా ఉంది మరియు మేము సబర్బన్ డిపార్ట్‌మెంట్ స్టోర్ యొక్క నాక్‌ఆఫ్‌తో నిమగ్నమై ఉన్నాము.